Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.03.2021 г.

65

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

на 22.03.2021 год. /понеделник/ от 13.30  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Плевен за опазване на околната среда в община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изпълнение през 2020 г. на мерки от „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атосферния въздух (КАВ) на територията на гр.Плевен по показателите на фини прахови частици.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на решение №464/25.02.2021 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно разделяне и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти с идентификатори 06690.11.2 и 0669.11.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри на с.Бръшляница.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за  поземлен имот с идентификатор 56722.662.151, попадащ в границите на УПИ Х в кв. 390 по плана на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.716.316 в местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за  поземлен имот с идентификатор 56722.655.168, попадащ в границите на УПИ І в кв. 702а по плана на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Схема за разполагане на преместваемо съоръжение по реда на чл. 56 от ЗУТ – павилион за търговска и обслужваща дейност, 1 брой модул с размери 3.00/5.00 м – площ 15.00 кв. м, разположен в ПИ с идентификатор 660.889 по КККР на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Схема за разполагане на преместваемо съоръжение по реда на чл. 56 от ЗУТ – съоръжение за продажба на кафе и безалкохолни напитки разположено в Градска градина, УПИ І, кв. 381а по плана на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение за изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на ел. провод и водопровод до поземлени имоти с идентификатори 155.6, 155.11 и 155.12, находящи се в местността Габровец в землището на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за част от урегулиран поземлен имот – За озеленяване, кв.11 и улична пространство от ок 10а към ок11 по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Отговор от Кмета във връзка с преписки на ПП „Възраждане”.

13. Предложение от Петър Бетовски- управител на НАРМАГ ООД.

14. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                        / ЙОРДАН ВАСИЛЕВ /

 

 

/