Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.02.2021 г.

80

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

на 22.02.2021 год. /понеделник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори"

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински съвет – Плевен за опазване на околната среда в община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2021 – 2022 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно поставяне на 3 бр. паметни плочи на загиналите в Руско – турската война 1877 – 78 г., Сръбско – българската война 1885 г., Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно одобряване изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ IX-652.733 в кв.622 на гр. Плевен, отреден „за предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили“, и  прилежаща към имота улица от юг по плана за регулация, и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка  с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.264 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.542 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1236 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1291 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2399 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3206 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3207 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3208 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3209 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. ПУП – ПРЗ за УПИ І, кв.839 и улица, определена от ок 4131 към ок 4132 по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Отговор от Кмета във връзка със заявление от кметски наместник на с. Горталово.

18. Предложение от ПП „Възраждане”, относно незаконни постройки

19. Предложение от ПП „Възраждане”, относно качеството на въздуха в гр. Плевен .

20. Предложение от ПП „Възраждане”, относно строителство на автомагистрала „Хемус”

21. Предложение от ПП „Възраждане” , относно програма за капиталови разходи на Община Плевен.

22. Предложение от ПП „Възраждане” , относно проблем с бездомни кучета.

23. Становище във връзка с ПКАВ 2021 г.- 2025 г.

24. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                        / ЙОРДАН ВАСИЛЕВ /