Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 22.01.2020 г.

328

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

На  22.01.2020 год. /сряда/ от 16.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Устройство на територията, екология, земеделие и гори” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

 1. Предложение относно даване съгласие за сключване на официален договор за установяване на партньорски отношения с Община Зарка, Хашемитско Кралство Йордания.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изменение на Решение №022/28.11.2019 г. на Общински съвет – Плевен относно приемане Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен през  2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.155.10 в местността Габровец в землището на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно проект за подробен устройствен план - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на пътна връзка, електропровод и водопровод до ПИ 56722.155.10 в местността Габровец, землище гр. Плевен

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 06495.95.60, в местността Тученица в землището на с. Брестовец

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.243 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.22 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на канал за отпадни води до поземлен имот 701.2453 в местността Стражата в землището на гр. Плевен

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен План – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на газопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 701.2453 в местността Стража в землището на гр. Плевен

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.276.523 в местността Табакова чешма, землище гр. Плевен

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Проект за подробен устройствен план - парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на пътна връзка до ПИ 61426.27.5 в местността Стража, землище с. Радишево

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 61426.27.5 в местността Стража в землището на с. Радишево, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.734.2149 в местността Мъртва долина в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.285 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1.  Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.280 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2428 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно залесяване на общински поземлени имоти с идентификатори: 17854.137.193 /част/ - землище с. Гривица; 06999.14.19 /част/ - землище с. Буковлък; 06690.122.11 /част/, 06690.122.137 /част/, 06690.122.138 /част/, 06690.122.150, 06690.122.185 /част/ - землище с. Бръшляница; 37856.43.2 /част/ землище с. Коиловци; 67088.189.90, 67088.189.100 – землище град Славяново.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. Заявление от Кметски наместник на с. Горталово, Община Плевен относно искане за финансови средства от Бюджет 2020 г. на Община Плевен за почистване коритото на река „Чернялка“.
 2. Предложение от ВВВУ „Г. Бенковски“ – гр. Долна Митрополия за включване на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел „Северозападен регионален информационен център по мехатроника“, в частна полза с цел кандидатстване по проект.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /Йордан Василев/