Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 21.11.2022 г.

148

 ОБЩ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

 

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

На  21.11.2022 год. /понеделник/ от 14 .00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по "Устройство на територията, екология,

земеделие и гори" при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно проект на „Кабелна канална мрежа и кабели 20kV към нова ЗРУ 20kV за присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Фотоволтаична електроцентрала до 250kW за продажба върху покрит паркинг и БКТП 20/0.4kV – 400kVA“ в УПИ ХХVІІ-667.1029, кв.2а, ПИ с идентификатор 56722.667.1029, ул. „Александър Малинов“ №51, гр. Плевен.“

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно проект за „Довеждащ водопровод за П.И. с ид.56722.701.2653 в местност „Стража“, землище Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно проект за „Улична канализация DN/OD 315 с дължина L=200м от ОК247 по ул. „Райски кът“ в гр. Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ VI-666.1090, УПИ VII и ПИ с идентификатори 666.1090, 666.4, 666.5 и части от ПИ 665.118, 666.9, 666.32 и 666.23 в кв.428 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти VI-224, VII-224, ХI-224 в кв.16 и прилежаща улица от ок 10 до ок 53 по плана на с. Тодорово, община Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно проект за изменение проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.655.202 попадащ частично в границите на УПИ I-За „СПТУ по текстил”, и пространство ограничено от ок 1650а – ок1643 – ок 1642а – 1650 – паркинг и поземлен имот с идентификатор 56722.655.161, попадащ в границите на пространство ограничено от ок 1650а – ок 1643 – ок 1642а – 1650 – паркинг, кв.701а по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за  урегулирани поземлени имоти ІІІ в кв. 401 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно одобряване на частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ I-659.1119 и УПИ VIІІ-659.1121 в квартал 841 по плана на град Плевен и изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-659.1119 и УПИ VIІІ-659.1121 в квартал 841 по плана на град Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно частично изменение на ОУП на ПИ 107.9, ПИ 107.161 и ПИ 107.162 в местността Рибенски дол, землище с. Бръшляница.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.130.1 в местността Нежовец в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3373 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.261 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 61426.27.6 в местността Стража в землището на с. Радишево и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно ПУП- ПЗ за ПИ 311.18, ПИ 313.4, ПИ 313.5, ПИ 313.6, ПИ 313.8, ПИ 313.9, ПИ 313.11, ПИ 313.12, ПИ 313.13, ПИ 313.16, ПИ 313.17, ПИ 316.1, ПИ 316.2, ПИ 316.4 и ПИ 316.10, в местността Общинската мера землище с. Пелишат, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.37.14 в местността Стадиона в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПП на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на ел. провод  до поземлени имоти с идентификатори 56722.542.7, 56722.251.10 и 56722.542.1, пътна връзка до поземлени имоти с идентификатори  56722.542.7, 56722.251.10  и ПИ 56722.542.393 и ел. провод, захранващ помпена станция в поземлен имот с идентификатор 56722.757.737 в местността "Къшински дол", землището на гр. Плевен

17. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

/ИНЖ. ЙОРДАН ВАСИЛЕВ/