Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 21.02.2022 г.

104

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

на 21.02.2022 год. /понеделник/ от 14.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори"

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2022 – 2023 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1515 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2789 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относноразрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 87597.156.2 в местността Лъката в землището на с. Ясен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относноразрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 06690.130.1 в местността Шипкин дол в землището на с. Бръшляница, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 61426.130.7, 130.8, 130.9, 130.10, 130.11, 130.12, 130.13, 130.14, 130.15, 130.16, 130.24 и част от 130.224 в местността Под село землището на с. Радишево и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 41037.8.5 и 41037.8.16 в местността Къшински дол в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            9. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопровод до поземлени имоти с идентификатори56722.542.1, 56722.542.7 и 56722.542.10 в местността Къшински дол в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            10. Предложение относноРазрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод, канал, електропровод и газ до поземлени имоти с идентификатори 24935.23.14 и 24935.23.15  в местността Долни ливади в землището на с. Дисевица.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 24935.504.1, 24935.504.2, 24935.504.3 и 24935.504.4 в местността Долни ливади в землището на с Дисевица и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за втората година от мандат 2019 – 2023 г. на Кмета на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Сигнал с искане за ремонт на общински път

14. Заявление от кметство Горталово за обект за допълнително водоснабдяване

15. Преписка по сигнал във връзка с изменение на ОУП на гр. Плевен.

16. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                        / ЙОРДАН ВАСИЛЕВ /