Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 19.04.2022 г.

59

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

на 19.04.2022 год. /вторник/ от 13.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори"

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане на „План за интегрирано развитие на Община Плевен (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.“

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно обсъждане на Бюджета на Община Плевен за 2022  година

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изпълнение през 2021 година на Програмата за опазване на околната среда на Община Плевен 2019-2021  г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на схема за разполагане на преместваем обект /паметна плоча/ на сграда с идентификатор 56722.660.661.2 в УПИ ІV – За стоматологична поликлиника, кв.141 по плана на гр. Плевен – по реда на чл.57 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.382.86 в местността Кожухарска чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на гр. Плевен за УПИ I-659.1117, УПИ IІ-659.1076 и  УПИ IІІ-659.1077 в квартал 839 по плана на град Плевен, във връзка с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-659.1117, УПИ IІ-659.1076 и  УПИ IІІ-659.1077 в квартал 839 по плана на гр. Плевен и одобряване на задание за частичното изменение.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            7. Предложение относно Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот 61426.130.4 в местността Под село в землището на с. Радишево.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            8. Предложение относно допускане частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на землище гр. Плевен за ПИ 757.16, ПИ 757.17, ПИ 757.18, ПИ 757.738, ПИ 757.767, ПИ 757.771, ПИ 757.41 и ПИ 757.478 в местността  Плочата в землището на град Плевен, във връзка с изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 757.17, ПИ 757.18 и одобряване на задание за частичното изменение.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.757.69 и 56722.757.484 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлени имоти с идентификатори 05921.103.14, 05921.103.15 и 05921.103.17 в местността Карабаша в землището на с.Бохот.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2641 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Молба от Поля Босилкова-Мартинова относно Бюджет 2022 година на Община Плевен.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

            /инж. Йордан Василев/