Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 17.12.2021 г.

151

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

 

на 17.12.2021 год. /петък/ от 15.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори"

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно Програма за управление на отпадъците на Община Плевен за периода 2021 – 2028 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии -собственост на Община Плевен, през 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно утвърждаване на новин ачални цени по сортименти и дървесни видове за обекти, от които ще се продава стояща дървесина на корен на търговци, ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица, юридически лица и, начална цена за възлагане на услугата „добив на дървесина до временен склад“ за задоволяване нуждите на местното население от Община Плевен с дърва за огрев, ценоразпис за продажба на дърва за огрев за местното население от временен склад и приемане на ограничение на количества за физически лица, имащи право да закупят дърва за огрев за лична употреба.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ ХІІІ-654.471, кв.715а и улица по ок 58а – ок 87 към ок 88 по плана за регулация на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно Проект за „Улична канализация от УПИ ХХІІ през ОК 2058а по ул. „Иларион“ в кв.259а по плана на гр. Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 17854.51.195 в местността Нежовец в землището на с. Гривица, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 06495.62.2 в местността Дъртите лозя в землището на с. Брестовец, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори56722.110.4, 56722.110.5, 56722.110.6, 56722.110.8, 56722.111.4, 56722.111.6, 56722.111.10, 56722.111.12, 56722.111.18, 56722.111.19, 56722.112.3, 56722.112.4, 56722.112.5, 56722.112.12, 56722.112.13, 56722.112.14, 56722.112.15, 56722.112.16, 56722.113.1, 56722.113.2, 56722.113.4, 56722.113.12; 56722.113.13; 56722.114.2; 56722.114.3; 56722.114.8; 56722.114.9; 56722.114.10; 56722.114.11; 56722.114.12, вместността„Бала баир” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 67088.104.27, ПИ 67088.104.30, ПИ 67088.104.60 в находище „Славяново“ в местността Одерец в землището на гр.Славяново, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно допълване на Решение № 650/29.07.2021 год. на Общински съвет – Плевен с което е дадено разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на електропровод, водопровод и канал до поземлени имоти с идентификатори  701.3206, 701.3207, 701.3209 и 701.3329 в местността Стража в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен ПланПлан за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 666.191, попадащ в границите на УПИ І-За жилищно строителство и гаражи, кв. 439 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен ПланПлан за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 655.179, попадащ в границите на УПИ VІ-За озеленяване, кв. 700 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Други

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

                        / ЙОРДАН ВАСИЛЕВ /