Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори" на 14.12.2020 г.

216

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

 

П О К А Н А

14.12.2020 год. понеделник / от 17.00  ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по "Устройство на територията, екология, земеделие и гори"

при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Предложение относно приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба №32/2016 г. на Общински съвет – Плевен за изглаждане на елементите на техническата инфраструктура и на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на община Плевен през 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно актуализиране списъка на имоти от Общинския поземлен фонд  с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, приет с Решение №137/16.03.2020г. на Общински съвет - Плевен,  и приемане на годишни пазарни цени за отдаване под наем на такива имоти за стопанската 2020 - 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на 2 броя схеми за разполагане на рекламно-информационни елементи (двустранни транспаранти), разположени на малки срещуположни стълбове по ул. „Българска авиация“, премоствайки река „Тученица“ - от кръговото кръстовище при ул. „Кара Колю“ до ж.п. надлеза и от ж.п. надлеза до Кооперативен пазар – Плевен, по реда на чл.57 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно Изменение на Решение №542/30.03.2017г., изменено с Решение №064/30.01.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно одобряване изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация за УПИ IX-652.733 в кв.622 на гр. Плевен, отреден „за предприятие за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили“, и  прилежаща към имота улица от юг по плана за регулация, и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка  с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно одобряване проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация  и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.667.243, 56722.667.244 и 56722.667.324, попадащи в границите на УПИ VІ – фирмен магазин, производствени ателиета и паркинг и озеленяване в кв.27 по плана на град Плевен, ж.к. „Дружба“, на основание чл.15, ал.3, във връзка  с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение от Сдружение „Дом за бездомничета“.

9. Други

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                        / ЙОРДАН ВАСИЛЕВ /