Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 28.08.2017 г.

131

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П О К А Н А

 

На 28.08.2017 год. /понеделник  / от 15. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

                  1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.419 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

                Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                  2. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.411 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

                  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

               3. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1384 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

                      Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                 4. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 000424 в местността Нежовец в землището на с. Гривица, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

              Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                 5. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопроводно, канализационно и електропроводно отклонения до поземлен имот с идентификатор 56722.701.62 в местността Стража в землището на гр. Плевен

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

       6. Предложение относно Заявление за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот ІV – За жилищен комплекс с подземни гаражи в кв.1 по плана на гр. Плевен

                 Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

         7. Предложение относно Заявление за разрешение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА  РЕГУЛАЦИЯ за урегулиран поземлен имот V-2964, 2965, 2966, 2969 – За жилищно строителство в кв. 111 по плана на гр. Плевен и улица по ок 1035 към ок 1327

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

                  8. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на газопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 56722.701.416 в местността Стража в землището на гр. Плевен

                   Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

        9. Предложение относно Заявление за разрешаване изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулирани поземлени имоти І – За авто база и ІІ – За спортен комплекс в кв.81 по плана на с. Ясен, Община Плевен

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                    10. Предложение относно Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на ел. кабелно отклонение и водопроводно отклонение до поземлен имот 082020 в м. Каменна могила, землище с. Опанец

                  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

                    11. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 12752.58.1 и ПИ 12752.58.112 в местността Воденичарски път, находище”Сухия кладенец” в землището на с. Върбица и одобряване на Задание за изработване на подробния устройствен план.

                 Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен                                            

                   12. Предложение относно. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 12752.49.9, ПИ 12752.49.10 и ПИ 12752.49.11  в местността Воденичарски път, находище”Сухия кладенец” в землището на с. Върбица и одобряване на Задание за изработване на подробния устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен                                                  

                13. Предложение относно Проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулирани поземлени имоти V – За здравна служба и ІV-785 в кв.1 по плана на с. Гривица

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен                                                 

       14. Предложение относно Проект за частично изменение на Общия устройствен план за УПИ LV – За озеленяване в кв. 424 и изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти LV– За озеленяване и LVІ – За обществено – обслужващи дейности в кв. 424 по плана на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

       15. Предложение относно Проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І – За училище в кв. 26 по плана на с. Горталово, Община Плевен

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

      16. Предложение относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2016 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

      17. Предложение относно Приемане на Наредба №17 за определянето на местните такси и цените на услугите на територията на Община Плевен /нова/

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ

ми/ба                                                                                                      /МИЛЧО ИЛИЕВ/