Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 29.01.2019 г.

67

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

П О К А Н А

На 29.01.2019 год. /вторник / от 14. 00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Решение №1169/29.11.2018 г. на Общински съвет - Плевен относно Годишен план за ползване на дървесина от територии, собственост на Община Плевен през 2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 2. Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №20  на Общински съвет – Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно отдаване под наем на части от имот  - публична общинска собственост на територията на Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 г., съгласуване от Главния архитект на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3302 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.252.758 в местността Къшински дол в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти 716.330, 716.331 и 716.347 в местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 155.10 в местността Габровец в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3300, в местността Стража в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно заявление за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот ХХХІІ-652.690 – За производствени, обслужващи дейности и трафопост в кв. 617 и задънена улица (тупик) определена от ок 478 – ок 175б – ок 175в, ПИ 652.245 по  плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 179.1 в местността Чаира в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

             12. Заявление от Кмета на село Горталово, относно почистване на коритото на река Чернялка.

 13. Отговор до ПК по УТЕЗ във връзка с екопътека Чернялка.

 14. Други.

                                  

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ба                                                                                                     / Милчо Илиев/