Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 27.08.2018 г.

107

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П О К А Н А

На 27.08.2018 год. /понеделник / от 15. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2017 г. 31.12.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2.Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.

 Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3.Предложение относно кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Плевен”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4.Предложение относно почвоподготовка и залесяване на част от общински поземлени имоти в горска територия с идентификатори: 37856.43.2, 37856.202.6, 37856.202.9 – землище с. Коиловци,  67088.192.91 – землище гр. Славяново.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5.Предложение относно учредяване право на пристройка към съществуваща сграда върху общински недвижим имот на ул. „Незабравка” №5, гр. Плевен – УПИ ХІ-84, кв.10.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

6.Предложение относно проект за „Уличен водопровод” за ПИ 56722.14.198 в местност „Текийски орман”, землище на гр. Плевен от ОК1661 до ОК1556в, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7.Предложение относно поставяне на рекламно-информационни елементи, по повод изпълнението на мерките за публичност и визуализация на проект „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, Община Плевен (етап І).

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.432 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.716.318 в местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.708.169 в местността Акчара в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11.Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на оптичен кабел за изграждане на оптична кабелна линия до ПИ 06495.137.17 в местността Пърцовски връх в землището на с. Брестовец.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

           12.Други.

 

                                                                                                     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ба                                                                                                     / ЙОРДАН ВАСИЛЕВ/