Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 27.05.2019 г.

69

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П О К А Н А

 

На 27.05.2019 год. /понеделник/ от  14.00 ч.  в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно делба и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот с идентификатор 67088.316.13 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Славяново.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            3. Предложение относно промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти с идентификатори 67088.218.10, 67088.219.30, 67088.220.10, 67088.605.4, 67088.602.63 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Славяново.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно проект за Уличен водопровод и канализация за УПИ ХХVІІІ-10017, кв.54, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1127 от ОК 177 през ОК176а до ОК176б, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно проект за Уличен водопровод от ОК19а, през ОК19б към ОК66а и улична канализация от ОК108 към ОК66а за УПИ ХХІ – 661.1124 и УПИ ХХІІ-661.1473, кв.54, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” по Подробен устройствен план – парцеларен план на изграждане на Автомагистрала „Хемус”, участък от км 122-260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен” и център за управление при км 18+501 на път ІІ-35.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно проект за изработване на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ, кв.622 по плана на град Плевен и прилежащи улици от изток ПИ 652.167, от запад и юг ПИ 652.168 и план схеми за комуникационно транспортната мрежа в обхвата на УПИ ІІІ, кв.622 и поземлени имоти 561.906,  561.904, 652.167 и 652.168.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 87597.82.18, в местността Върбака в землището на с. Ясен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот 276.569 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот 276.556 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти І-За болнично заведение, VІІІ-За озеленяване и ПИ 1106, кв. 841 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.359 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен имот 701.15 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.15 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.416 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3127 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2453 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно предложение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за  поземлени имоти с идентификатори 56722.667.243, 56722.667.244 и 56722.667.324, попадащи в границите на УПИ VІ – За фирмен магазин, производствени ателиета, паркинг и озеленяване в кв. 27  по плана на ж.к. „Дружба“, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно предложение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за  поземлени имоти с идентификатори 56722.667.835, 56722.667.831 и 56722.667.834, попадащи в границите на УПИ ІІІ – За жилищен комплекс и подземни гаражи  и УПИ І – за детски дом и ясли в кв. 6  по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно именуване на улица в с. Гривица, Община Плевен.

Внася: Любомир Ламбев – Кмет с. Гривица

21. Отворено писмо от Камарата на архитектите в България и Съюза на архитектите в България.

22. Предложение от НЧ Съгласие 1869 относно предоставяне на земя от общински поземлен фонд.

23. Други.

                                  

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ба                                                                                                     / Милчо Илиев/