Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 26.11.2018 г.

55

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П О К А Н А

На 26.11.2018 год. /понеделник / от 15. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №26 за управлението, стопанисването и ползването на горски територии  - общинска собственост.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

2.Предложение относно приемане на нова Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3.Предложение относно отмяна на Наредба №6 на Общински съвет – Плевен  за регистрацията и отглеждане на кучета на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

           4.Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на пътна връзка до поземлен имот 06999.41.25 в местността „Станушев геран” в землището на с. Буковлък и одобряване на задание за изработване на подробния устройствен план.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

         5.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ 87597.76.9  в местността „Лозето” в землището на с. Ясен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

6.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен

устройствен план – план за застрояване за част от ПИ 06690.511.104  в местността „Райчов дол” в землището на с. Бръшляница и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

         7.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3198 и ПИ 56722.701.3197  в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

          8.Предложение относно определяне на 1 /един/ брой място в градска среда за разполагане на чешма – по реда на чл.56, ал.2 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

           9.Предложение относно даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, общинска собственост, включени в масивите за ползване на стопанската 2018/2019 година и определяне на цена за ползването им.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

     10. Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен, през  2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            11. Предложение относно приемане на решение във връзка с почистване на част от поземлен имот с идентификатор 56722.620.5 от дървесна и храстова растителност, представляващ път общинска публична собственост в местността „Кайлъка”, землище гр. Плевен, във връзка с изпълнение на дейностите по чл.24 от Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

             12.Заявление от Кмета на село Горталово, относно почистване на коритото на река Чернялка.

 13. Предложение относно благоустрояване и паркоустрояване на част от междублоково пространство между бл.„Крали Марко” и бл. „Мизия” в УПИ II, кв.219 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

  14. Други.

                                  

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ба                                                                                                     / Милчо Илиев/