Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 26.08.2019 г.

31

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

 

П О К А Н А

 

На 26.08.2019 год. от 15:00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие” при следния:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №26 на Общински съвет – Плевен за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно изменение на Решение №1330/30.05.2019 г. на Общински съвет – Плевен за разделяне и промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор 67088.316.13, находящ се в землище в град Славяново.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 155.6 в местността „Габровец“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.483 в местността „Плочата“ в землището на град Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 155.12 в местността „Габровец“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод  20kV до поземлен имот с идентификатор 73674.204.10, в местността „Обръща“ в землището на с. Търнене.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 305.313 и 305.512 в местността „Осман Пашова табия“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на електропровод 20kV до поземлен имот с идентификатор 73674.204.21 в местността „Обръща“ в землището на с. Търнене.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ав                                                                                                     / Милчо Илиев/