Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 26.06.2017 г.

109

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П О К А Н А

 

На 26.06.2017 год. /понеделник  / от 15. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Предложение относно приемане на нова Наредба №11 за символите,

 почетните знаци и отличията на Община Плевен.

Внася: Постоянна комисия по „Култура, вероизповедания и международна дейност”

2.Предложение относно актуализация на „Стратегическа шумова карта на град

 Плевен”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

        3. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на

 постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот №000126 в землището в с. Тученица за срок от 10 години.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

             4.Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за кв.243 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор за промяна границите на съседни урегулирани поземлени имот, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            5.Предложение относно заявление за допускане изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот ІІ-За озеленяване в кв.52а, по плана на с. Буковлък.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            6.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.252.38 в местността „Къшински дол” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

7.Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен

устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.37  и ПИ 56722.757.38 в местността „Плочата” в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

8.Предложение относно Подробен устройствен план – Парцеларен план на

 елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на ел.проводно отклонение до поземлен имот 076100 в м. „Витска ялия”, с. Опанец.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен        

                  9.Предложение относно отмяна на Решение №422/22.12.2016 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Христомир Христов – Председател на Група общински съветници „Патриоти за Плевен”

            10.Други.

                                                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ    

                                                                                                                                                            

ми/ба                                                                                                      /МИЛЧО ИЛИЕВ/