Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 26.03.2019 г.

70

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П О К А Н А

На 26.03.2019 год. /вторник / от 13. 30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изпълнение през 2018 г. на мерки от Програма за управление за отпадъците на територията на Община Плевен 2016 - 2020 г.  

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 655.238 и 655.219, попадащи в границите на урегулиран поземлен имот І, кв.713 по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имот с идентификатор 56722.655.212, попадащ в границите на УПИ І в кв.702а по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ  имот с идентификатор 61426.77.34, землище с. Радишево.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ част от  имот с идентификатор 51620.94.42, землище с. Николаево.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на селскостопански път, представляващ имоти с идентификатори 05921.69.42, 05921.76.59 и част от 05921.122.22, землище с. Бохот.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ част от  имот с идентификатор 56722.329.19, землище Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на селскостопански път, представляващ имоти с идентификатори 56722.368.292, землище Плевен; 17854.8.13 и 17854.250.300 землище с. Гривица.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            10. Предложение относно  разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.383.50 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            11. Предложение относно заявление за разрешение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот 666.1055, попадащ частично в границите на урегулиран поземлен имот І, кв. 447, улица между ок 290 към 291 и урегулиран поземлен имот ХІ, кв. 424;поземлен имот 666.171, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот ІІІ, кв. 447;  поземлен имот 666.155, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот L, кв. 424; поземлен имот 666.154, попадащ в границите на УПИ ХІ, кв. 424 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            12. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.478 и ПИ 56722.757.41  в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13.Други.

                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ба                                                                                                     / Милчо Илиев/