Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 26.02.2019 г.

62

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

П О К А Н А

 

На 26.02.2019 год. /вторник / от 13. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изпълнение през 2018 г. на мерки от „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10µm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно реконструкция на уличното осветление на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно актуализиране на списъка на имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, приети с Решение №913/29.03.2018 г. на Общински съвет – Плевен и приемане на пазарна оценка за отдаване под наем за стопанската 2018-2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопроводни отклонения до поземлен имот с идентификатор 87597.31.20, в местността Клисовица в землището на с. Ясен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди върху засегнати имоти - общинска собственост в землищата на с. Николаево и с. Бохот, Община Плевен по приложения ПУП - ПП за изграждане на АМ „Хемус”, участък от км 122+260 до км 139+140, включително пътен възел „Плевен“ и център за управление при км 18+501 на път ІІ-35.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7.  Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ, кв.182а по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 8. Отчет за дейността на ОП „Управление на общински земи и гори” за 2018 г.

9. Годишен план за дейността на отдел Вътрешен одит за 2019г.

10. Други.

                                  

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ба                                                                                                     / Милчо Илиев/