Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 22.07.2019 г.

77

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П О К А Н А

На 22.07.2019 год. от 14:00 ч. в стая №70 на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.655.185. и 56722.655.52, попадащи в УПИ І, кв.700в, по плана на град Плевен и сключване на предварителен договор, на основание  чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно започване на процедура по отчуждаване на недвижими имот с цел прилагане на действащата регулация и изграждане на улица между ОК-19в и ОК-176а в кв.54, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Плевен в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, град Плевен по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Даване на съгласие за сключване на споразумение за изпълнение на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“, съгласно процедурата и упълномощаване Кмета на Община Плевен да подпише „Запис на заповед“ като обезпечение на до 40% авансово плащане по проекта.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ част от  имот с идентификатор 51620.96.42, местността Тученица, землище с. Брестовеци одобряване на задание за изработване на подробния устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно разделяне и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти с идентификатори 06999.403.31 и 06999.138.8 покадастралнатакарта и кадастрални регистри на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно Заявление за разрешаване изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за улица по ок 183в – ок – 183б към 185а, между кв. 57а и кв. 57б по плана на гр. Плевен, поземлен имот 661.1086.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20кV до урегулиран поземлен имот ІІ-1880, кв. 180 по плана на гр. Славяново.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно Разрешаване изработването на проект заПодробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен имот 701.3302 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод 20кV до поземлен имот с идентификатор 06495.103.19, в местността Съдовете в землището на с. Брестовец.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно Проект за изменение на действащия ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот с идентификатор 56722.667.671, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот Х-10263 в кв.8 по плана на жк „Дружба”, гр. Плевен и задънена улица от ок 115д до ок 115г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно Предложение за изработване на специализиран ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – план за застрояване за  поземлен имот с идентификатор 17854.51.106  - Обществен селищен парк на с. Гривица в местността Нежовец, землище с. Гривица и одобряване на задание за изработване на ПУП.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.34.25, в местността Витска ялия в землището на гр. Плевен.

13. Предложение относно подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот V-651.256, 651.258, 651.259, 651.444 и поземлен имот с идентификатор 651.643, попадащ в улица по ок 74 към ок 57 в кв.610 по плана на град Плевен за прекратяване на съсобственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно допълване  Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Плевен през 2019 година и разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план- парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на местен път, свързващ републикански път І-3 София – Русе –поземлен имот с идентификатор 56722.28.24 с общински път –поземлен имот с идентификатор 56722.30.100.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

           15. Други

                                  

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ба                                                                                                     / Милчо Илиев/