Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 20.09.2018 г.

108

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

П О К А Н А

На 20.09.2018 год. /четвъртък / от 14. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

      1. Предложение относно учредяване право на пристрояване на балкон към  апартамент №2 в общински поземлен имот на ул.”Хаджи Димитър” №20а, гр. Плевен – УПИ ІV, кв.388.

         Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

     2. Предложение относно проект за „Уличен водопровод за ПИ 56722.651.73 от ОК 319 до ОК 311, ул.”Метро”, гр. Плевен.

         Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

     3. Предложение относно проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на газопроводно отклонение до поземлени имоти с идентификатори 701.40, 701.61, 701.62, 701.64, 701.3010, 701.3011 и 701.2410 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен.

        Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

       4. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.733 в местността „Стража” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура за одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

          Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

      5. Предложение относно Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.26, в местността „Стража” в землището на гр. Плевен.

          Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

      6. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имоти с идентификатори: 56722.701.2446; 701.356; 701.357; 701.2445; 701.376; 701.377; 701.359; 701.2448; 701.371; 701.2390; 701.2449; 701.370; 701.2444; 701.378; 701.2451; 701.367; 701.358; 701.368; 701.2450; 701.381; 701.382; 701.383; 701.340 и 701.308, находящи се в местността „Стража” в землището на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

         Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

          7. Сигнал от група граждани относно бездомни кучета.

 8. Други.

 

                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ба                                                                                                     / Милчо Илиев/