Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 19.04.2019 г.

71

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

 

П О К А Н А

На 19.04.2019 год. /петък / от 10. 00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията , екология и земеделие” при следния:

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  №23 на Общински съвет – Плевен за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно проект за Уличен водопровод за УПИ ІІ-22, кв.10 от ОК27 до ОК28, с. Къртожабене, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно Заявление за разрешение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот V-651.256, 651.258, 651.259, 651.444 и поземлен имот с идентификатор 651.643, попадащ в улица по ок 74 към ок 57 в кв. 610 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.383.17 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на  елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на местен път, представляващ  имот с идентификатор 56722.260.371 в местността Комудара, землище гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.652.5 и 56722.652.578, урегулирани поземлени имоти III и IV,кв. 607, по плана нагр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ, кв.622, по плана на град Плевен и прилежащи улици от изток ПИ 652.167, от запад и юг ПИ 652.168 и план схеми за комуникационно транспортната мрежа в обхвата на УПИ ІІІ, кв.622 и поземлени имоти 561906, 561.904, 652.167 и 652.168.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост, на основание чл.61, ал.1, т.5 от Закона за горите  за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД, етап – „Линейна част”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 715.46, 715.32 и 715.47 в местността „Табакова чешма” в землището на град Плевен.

             Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10.Други.

                                  

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ми/ба                                                                                                     / Милчо Илиев/