Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 19.02.2020 г.

380

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

П О К А Н А

 

На  19.02.2020 год. /сряда/ от 18.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Устройство на територията, екология, земеделие и гори” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №27 на Общински съвет – Плевен за разделно събиране на отпадъците в Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Отчет за изпълнението на Програмата за управление на четвъртата година от мандат 2015-2019 г.  на Кмета на Община Плевен

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Програма за управление на Кмета на Община Плевен за периода 2019-2023 г Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен
 2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно изпълнение през 2019 г. на мерки от Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на град Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10µm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 ги водопровод до ПИ 56722.155.10 в местността Габровец, землище гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2020-2021 година

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.49 в местността Мъртва долина в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Георг Спартански Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗАРЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлени имоти с идентификатори 668.1063, 668.1064, 668.1065, 668.1066 и 668.1067, попадащи в границите на УПИ ХІІ – за изложбен център „Плевен ЕКСПО“, кв. 282а и поземлен имот 668.165, попадащ в границите на УПИ V – за озеленяване, кв. 282а по плана на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 1. Предложение относно Проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за УПИ І-за болнично заведение, УПИ VІІІ-за озеленяване и ПИ 1106, кв.841 по плана на гр. Плевен Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен
 2. Молба от Нина Ботева за реконструкция и доизграждане на детска площадка в град Плевен.
 3. Отчет за дейността на ОП „УОЗГ“ – Плевен за периода 01.012019 г. – 31.12.2019г.
 4. Заявление от Скай Енерджи Проджект –ЕООД относно инвестиционни намерения.
 5. Предложение от УС на Сдружение „ЛРД“ –Плевен относно изплащане на премии.
 6.  Искане от собственици на летни градини за изменение на Наредба №15 на Общински съвет – Плевен.
 7. Писмо от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“ относно размера на встъпителния и годишния членски внос.
 8. Писмо от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“.
 9. Предложение относно участие на Община Плевен в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. Заявление от Църквата на адвентистите от седмия ден в град Плевен.
 2. Заявление от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Плевен относно отстъпено право на строеж и сервитут за БКТП.
 3. Предложение относно даване на съгласие на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД за учредяване на строеж и сервитут на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за построяване на трансформаторен пост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /Йордан Василев/