Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие" на 17.12.2018 г.

87

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ”

П О К А Н А

 

На 17.12.2018 год. /понеделник/ от 15.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Устройство на територия, екология и земеделие” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ

2. Предложение относно поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие” АД – Мениджър на финансов инструмент  „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020  и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Турски дол”, местност „Турски дол”, с. Николаево, Община Плевен, област Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект – язовир „Беглеж”, местност „Горната елия”, с. Беглеж, Община Плевен, област Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1423 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1163 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                          /Милчо Илиев/

nbsp;