Заседание на ПК по "Устройство на територията, екология и земеделие и гори" на 26.05.2020 г.

43

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ”

П О К А Н А

 

На 26.05.2020 год./вторник/  от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе   заседание на ПК по “Устройство на територията, екология, земеделие и гори” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Решение №063/30.01.2020 г. на Общински съвет – Плевен – Годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен през 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относноизменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на служителите на предприятието.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за  поземлени имоти с идентификатори 56722.668.16, 56722.668.17 и 56722.668.91, попадащи в границите на УПИ ІІ – За паркинг, озеленяване и атракционен център в кв. 181а  по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            5. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.722.24 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            6. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.35 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            7. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.18.1 и 56722.18.2 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8.Становище относно искане за изменение на наредба №15

9. Заявление от „ Скай Енерджи Проджект” ЕООД, относно инвестиционни намерения.

10. Писмо от съюза на военноинвалидите, относно съвместна дейност.

11. Становище от Кмета на Община Плевен, относно искане за облагородяване на детска площадка.

12. Становище от Главния архитект на Община Плевен, относно Наредба №15.

13. Становище от Кмета на село Брестовец относно, инвестиционно намерение.

14. Становище от директора на ОП УОЗГ относно, инвестиционно намерение.

15. Становище от кметския наместник на село Къшин  относно, инвестиционно намерение.

16. Други.

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                        /Йордан Василев /