Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 29.08.2023 г.

265

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  “СТОПАНСКА  ПОЛИТИКА  И  ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На 29.08.2023 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Информация относно изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018 – 2020 г.) и на концесионните договори за 2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно допълване на приета Тарифа за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Отчет на „ДКЦ ІІ – Плевен ЕООД“ за първото шестмесечие; отчет на „ДКЦІІ  І – Плевен ЕООД за първото шестмесечие; отчет на „Тибор ЕАД“ за първото шестмесечие; отчет на „Паркстрой ЕООД“ за първото шестмесечие; отчет на „Инжстрой ЕООД“ за второто тримесечие на годината; отчет на „Тролейбусен транспорт ЕООД“ за първото шестмесечие; отчет на ОП „Управление на общински земи и гори за първото шестмесечие“  .

5. Предложение от „Тибор“ ЕАД относно избор на експерт – счетоводител на дружеството.

6. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/П/

/ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/