Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 28.03.2022 г.

79

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На  28.03.2022 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение относно изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15/2019 г. на Общински съвет – Плевен за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява общината в редовно присъствено заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Плевен, насрочено за 12.04.2022 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Заявление за актуализиране на цени за таксиметров превоз.

5. Отчет за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ за 2021 г.

6. Жалба относно увеличение на наем на обекти, отдаване от „Тибор“ ЕАД.

7. Разни

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/  

         /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/