Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 28.07.2020 г.

52

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

На  28.07.2020 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Актовата зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3/2000 г. на Общински съвет – Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            2. Предложение относно изменение на Решение № 1172 от 20.12.2018 год. на Общински съвет - Плевен /изменено с Решение №1367/27.06.2019 г., 035//19.12.2019 г., 110/28.02.2020 г. и 149/19.03.2020 г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие" АД - Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България" /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, и Експресбанк АД - съфинансиращаинституция, за осигуряване на допълнителни финансови средства от ФГР и Бюджета на Община Плевен под формата на собствен принос.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно покриване на загуба за 2017 г. на „ТИБОР“ ЕАД гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно освобождаване наемателите на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - общинска собственост, и наемателите на поземлени имоти – общинска собственост за разполагане на собствени РИЕ, от задълженията за заплащане на обезщетения в двоен размер  на наемната цена и за премахване на РИЕ след изтичане срока на наемните договори.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии Плевен - Гулянци - Гиген - Искър; Плевен - Гулянци - Гиген; Плевен - Байкал и Плевен - Николаево от областната  и общинската транспортни схеми от квотата на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно приемане от Община Плевен на дарение от СИТИ груп, представляващо „Система за контрол на достъпа“, ул.“Бъкстон“, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Писмо от „ДКЦ ІІ – гр. Плевен”относно допълване на програмата за развитие на дружеството.

8.  Писмо от „Тибор – ЕАД ,гр. Плевен”за внасяне на предложение за покриване на загуба за 2017 г.

9. Избор на експерт – счетоводител за Тролейбусен транспорт ЕООД.

10. Доклад от ликвидатора на”Денален център І”, гр.Плевен.

11. Други.

 

Председател:

/Христослав Михайлов/