Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 28.01.2019 г.

99

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

На 28.01.2019 год. /понеделник / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно изменение на Решение №299/25.08.2016 г. на Общински съвет – Плевен относно промяна на Общинска транспортна схема.

      Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет  - Плевен

2. Предложение относно изменение на план за действие на общинските концесии в Община Плевен 2018-2021 г., приет с Решение №1089/30.08.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

                  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            3. Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №20  на Общински съвет – Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

            Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно оптимизиране на щата на ОП „Общински медиен център”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно Възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно отдаване под наем на части от имот  - публична общинска собственост на територията на Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 г., съгласуване от Главния архитект на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8.  Утвърждаване на маршрутни разписания по междуселищни автобусни линии.

9. Проект за бюджет 2019 година на Общинско предприятие”Управление на общински земи и гори”.

          10.  Други.

  

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                              /д-р Йордан Георгиев/