Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 27.08.2019 г.

18

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

 

На 27.08.2019 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Предложение относно изменение на проект на Споразумение за общинско сътрудничество по изпълнение на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“, одобрен с Решение №1411/25.07.2019 г. на Общински съвет – Плевен и одобряване на нов проект на Споразумение.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Отчет за изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Предложение относно възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии София – Плевен и Плевен – Бъркач от Републиканската и Областната транспортни схеми, от квотата на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 4 . Информация за текущото състояние на общинските дружества за второто тримесечие на 2019 година.

      5. Становище от отдел ПНО относно докладна записка от изпълнителния директор на” Тибор” -  ЕАД - гр.Плевен.

      6. Други.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /Д-Р ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ/