Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 27.08.2018 г.

101

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

на  27.08.2018 год. /понеделник/ от 17.30  ч. в Заседателна зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

           

1.Предложение относно изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2.Предложение относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2017 г. 31.12.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3.Предложение относно приемане на становище на Общински съвет – Плевен, относно допълнен Бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД – Плевен за периода 2017-2021 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

4.Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.

 Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5.Предложение относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен и свързаните с тези промени изменения в Учредителния акт на Дружеството.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6.Предложение относно увеличаване на капитала на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен и свързаното с това изменение на Устава на „Тибор” ЕАД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7.Предложение относно изменение на Програма за развитие на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен за 2018 година.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

8.Предложение относно намаляване на капитала на „Дентален център І – Плевен” ЕООД, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9.Предложение относно споразумение за сътрудничество с „Фреш Медия България” АД, гр. София.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10.Приемане на нов Правилник за дейността на Общинско предприятие”Център за градска мобилност”гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Молба от Лидия Железарова – изпълнителен директор на “Тибор”ЕАД относно допълване на Програмата за развитие на дружеството за 2018 г.

12. Годишен доклад на Комисията за изпълнението на концесионните договори на Община Плевен.

13. Доклад за извършена финансова инспекция на Община Плевен от Агенцията за държавна финансова инспекция.

14. Уведомително писмо от д – р Данаил Руменов Стойчев – ликвидатор на “МЦРСМ І ПЛЕВЕН”ЕООД във връзка с обявяването на дружеството в процедура по несъстоятелност.

15. Обсъждане    финансовите  резултати на търговските дружества с общинско участие за второто тримесечие на 2018 г.

16. Други.                                                                           

 

ПК по „ Стопанска политика и      транспорт”

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /Йордан Георгиев/