Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.11.2018 г.

51

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

 

П О К А Н А

 

На 26.11.2018 год. /понеделник / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

      1. Обсъждане на текуща информация за актуалното финансово  състояние на търговските дружества с общинско участие за периода към 30.09.2018 г.

                  2. Предложение относно предоставянето на услуга – обществен превоз на   пътници по маршрутни разписания на автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми, от квотата на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански -  Кмет на Община Плевен

      3. Предложение относно изменение на Решение №299/25.08.2016 г. на  Общински съвет- Плевен относно промяна в Общинска транспортна схема.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

                  4. Жалба от граждани относно закриването на тролейбусна линия №4.

                  5. Отговор от управителя на „Тролейбусен транспорт”ЕООД, относно закриването на тролейбусна линия №4.

                  6. Уведомление от д – р Стойчев относно изплащане на неполучени възнаграждения.

                  7.  Промени в транспортната схема на Община Плевен – автобусни линии.

                  8.  Промени в транспортната схема на Община Плевен – тролейбусни  линии.

                  9.  Други.

 

   

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                              /д-р Йордан Георгиев/