Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.10.2020 г.

139

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На  26.10.2020 год. /понеделник/ от 14.30 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

            1. Предложение относно изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно временно спиране на изпълнението на курсове от общинската транспортна схема.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Отговор от Тролейбусен транспорт относно запитване за промяна на разписание на линия 44.

4.  Отговор от Тролейбусен транспорт по постъпила преписка.

5.  Информация от „Инжстрой ЕООД относно дълговете на дружеството.

6. Писмо от Лидия Железарова  - изпълнителен директор на „Тибор” ЕАД относно анализ, счетоводен баланс, отчет за приходи и удостоверение от НАП за дейността на търговското дружество.

7.  Други.

 

 

Председател:

/Христослав Михайлов/