Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.07.2022 г.

40

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На  26.07.2022 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно провеждане на процедура/и по ЗОП за възлагане на услуга „Обществен превоз на пътници по съгласувани маршрутни разписания на автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми, от квотата на Община Плевен.“

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на схема за разполагане на 3 броя механични паркинг бариери и 15 броя бетонови цветарници в прилежащата площ на ЖСК „Братя Миладинови“, ул. „Васил Априлов“ №19, в УПИ VІ, кв.134а по плана на гр.Плевен – по реда на чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложения за избор на експерт – счетоводители за заверка на годишните финансови отчети за 2022 г. на „ТИБОР“ ЕАД и на „Инжстрой“ ЕООД.

4. Други.

 

 

Председател:

/Христослав Михайлов/