Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.06.2017 г.

97

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На  26.06.2017 год. /понеделник/ от 17.30  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Социална политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

            1. Предложение относно изменение и допълнение на нормативни актове на Общински съвет – Плевен /Наредба №4 за рекламната дейност на територията на Община Плевен и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Плевен./

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            2. Предложение относно преобразуване на Общинско предприятие „Център за градска мобилност” гр. Плевен в „Център за градска мобилност” ЕАД.

Внася: Христомир Христов – Председател на Група общински съветници „Патриоти за Плевен”

                  3.   Предложение относно сключване на договор за кредитна линия от „Инжстрой” ЕООД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

            4. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен върху недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи сграда с идентификатор 56722.654.466.3, находяща се в гр. Плевен, ж.к.”Сторгозия” №90А и сграда с идентификатор 56722.667.1013, находяща се в гр. Плевен, ж.к. „Дружба” №345.

                  Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

                 5. Предложение относно приемане на нова Наредба 11.

                 Внася: ПКпо „Култура, вероизповедания и международна дейност”

    6. Писмо от “Тролейбусен транспорт” относно избор на експерт -счетоводител.

    7. Писмо от „Инжстрой” относно избор на експерт - счетоводител.

    8. Писмо от “Тибор” относно избор на експерт – счетоводител.

    9. Други.

 

                                                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                  /Д-Р ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ/