Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 21.05.2020 г.

115

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

На  21.05.2020 год. /четвъртък/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по Стопанска политика и транспортпри

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно допълнение на Решение №175/30.04.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на срока на Решения №160/19.03.2020 г. и №161/19.03.2020 г. на Общински съвет – Плевен за временна промяна в общинска транспортна схема.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на служителите на предприятието.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Годишен финансов отчет за 2019 година на ДКЦ ІІІ -  Плевен ЕООД;  ДКЦ ІІ -  Плевен ЕООД;” Тибор - гр. Плевен ЕАД”  ;”Тролейбусен транспорт- гр. Плевен  ЕООД”; ”Инжстрой - гр. Плевен ЕООД”;”Паркстрой – Плевен ЕООД .

6.Финансово състояние на общинските търговски дружества за първото тримесечие за 2020 година/за сведение/.

7.Писмо от ДКЦ ІІ – Плевен ЕООД относно ползване на част от неразпределената печалба.

8.Становище от Кмета на Община Плевен относно искане за изменение на Наредба №15.

9.Становище от Гл. архитект относно Наредба №15.

10.Уведомление от Кмета на Община Плевен относно процедури по възлагане на обществен превоз.

11.Писмо от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите относно съвместна дейност.

12. Доклад от ликвидатора на ”Дентален център І– Плевен”ЕООД

13. Искане от таксиметрови шофьори и становище от Кмета във връзка с него.

14.Предложение от Управителя на Тролейбусен транспорт ЕООД относно транспортната схема.

15. Други.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/