Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 26.03.2019 г.

54

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

 

На 25.03.2019 год. /понеделник / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на „Дентален център І – Плевен” ЕООД и избиране на нов управител на дружеството.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 2.  Информация за актуалното състояние на четвъртото тримесечие на 2018 година на ”Дентален център 1 – Плевен” ЕООД.

 3.  Годишен финансов отчет за 2018 година на ”Дентален център 1 - Плевен” ЕООД.

4.  Други.

 

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /Д – р Йордан Георгиев /