Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 25.10.2021 г.

176

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На 25.10.2021 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт“ при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките от средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2021 г.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 2. Предложение относно сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг за изпълнение на проект №BG16M1OP002-5.004-0006-C01 „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно даване съгласие за разсрочване на последна изравнителна вноска по банков инвестиционен кредит на „Тибор“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/  

         /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/