Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 25.02.2019 г.

60

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

 

На 25.02.2019 год. /понеделник / от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Обсъждане  на  програмите за развитие  на търговските дружества с общинско участие за 2019 година.

2. Предложение относно реконструкция на уличното осветление на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно изменение на Решение №1190/31.01.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

4. Уведомително писмо от „Парксторой”ЕООД, гр.Плевен относно изпълнението на възложени дейности от Община Плевен.

5. Годишен план за дейността на отдел „Вътрешен одит” за 2019 г.

 6.  Други.

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /д-р Йордан Георгиев/