Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 25.01.2022 г.

96

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

На  25.01.2022 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

  1. Предложение от „Тролейбусен транспорт” ЕООД относно увеличаване цената на билета.
  2. Предложение относно приемане на нова Тарифа за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/  

         /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/