Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 24.07.2023 г.

163

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО  “СТОПАНСКА  ПОЛИТИКА  И  ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На 24.07.2023 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе  заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на услуга „Обществен превоз на пътници по автобусни линии в пакет: „Плевен – Бохот“ и „София – Плевен“, маршрутно разписание (МР) №15205/28.11.2019 г., от общинската и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на 3 бр. схеми за разполагане на преместваеми съоръжения - рекламно - информационни елементи /РИЕ/ (билборд) върху части от имоти - публична общинска собственост по реда на чл. 57 от ЗУТ и отдаването им под наем.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Писмо от Тролейбусен транспорт ЕООД относно избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2023 година.

4. Писмо от „Инжстрой“ ЕООД относно избор на експерт-счетоводител за заверка на годишния финансов отчет за 2023 година.

5. Писмо от ОП „Център за градска мобилност“, община Плевен относно постъпило писмо от председателя на УС на Браншово сдружение на автобусните превозвачи от област Плевен.

6. Молба от Ордена на милосърдието, гр. Плевен към Католическата църква

7. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                               /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/