Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 24.01.2023 г.

231

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На  24.01.2023 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно прекратяване членството на Община Плевен в

Сдружение с нестопанска цел „Регионален бизнес център Плевен“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Искане от дружества, ползватели на имоти в индустриална зона на гр.Плевен.

           3. Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/