Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.08.2022 г.

161

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

На  23.08.2022 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №3/2000 г. на Общински съвет – Плевен, за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно провеждане на процедура/и по ЗОП за възлагане на услуга „Обществен превоз на пътници по съгласувани маршрутни разписания на автобусна линия Плевен – Ловеч от републиканската транспортна схема, от квотата на община Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Представени отчети за дейността на общинските фирми за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

4. Писмо от „Топлофикация - Плевен“ АД.

5. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

     /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/