Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.08.2021 г.

216

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На 23.08.2021 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт“ при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

           

1. Предложение относно одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен /2018 – 2020 г./ и на концесионните договори за 2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Актуално състояние на търговските дружества с общинско участие към 30.06.2021 г.

3. Протоколи от проведени конкурси за избор на експерт – счетоводители на търговските дружества с общинско участие „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „ТИБОР“ ЕАД и „Инжстрой“ ЕООД.

4. Информация за влиянието на ограничителните мерки във връзка с разпространението на COVID-19 върху финансовото състояние на „ТИБОР“ ЕАД към 30.06.2021 г.

5. Колективна жалба от живущите на ул. „Григоре Йон“ и ул. „Струма“ в село Гривица.

6. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/  

         /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/