Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.07.2019 г.

32

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

 

на 23.07.2019 год. /вторник/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Предложение относно даване на съгласие за кандидатстване на Община Плевен в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, град Плевен по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Процедура BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Даване на съгласие за сключване на споразумение за изпълнение на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен“, съгласно процедурата и упълномощаване Кмета на Община Плевен да подпише „Запис на заповед“ като обезпечение на до 40% авансово плащане по проекта.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. Писма от търговски дружества с общинско участие в капитала относно предложения за избор на експерт-счетоводители за заверка годишни финансови отчети за 2019 г. на дружествата.
  2. Становище от Кмета на Община Плевен относно преписка от ПГМХТ – Плевен.
  3. Информация от „Инжстрой“ ЕООД – Плевен относно финансово състояние на дружеството.
  4. Отчет за изпълнение на бюджета на ОП „Жилфонд“ – Плевен към 30.06.2019г.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                              /Д-Р ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ/