Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.06.2020 г.

105

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На  23.06.2020 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №14 на Общински съвет – Плевен, за търговската дейност на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решения №175/30.04.2020 г. и №195/28.05.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Писмо от д-р Николай Хинков – управител на „ДКЦ ІІІ Плевен“ ЕООД относно необходимостта от изменение на програмата за развитие на дружеството

4. Други.

 

 

Председател:

/Христослав Михайлов/