Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.03.2021 г.

62

   

      О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На  23.03.2021 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно промяна на Рeшение №475 от 25.02.2021 г. на Общински съвет – Плевен за отдаване под наем на 1 бр. рекламно – информационен елемент /РИЕ/ (билборд), собственост на Община Плевен и 13 бр. РИЕ за разполагане на преместваеми съоръжения, публична общинска собственост, по плана на гр.Плевен по реда на чл.57, ал.1 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Жалба от ЕТ „Бианка – Биана Петрова” относно промяна в договора за концесия.

4. Отворено писмо от Сдружението на заведенията в България.

5. Други.

 

 

Председател:

/Христослав Михайлов/