Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 23.02.2021 г.

76

   О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

На  23.02.2021 год. /вторник/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно обсъждане на бюджета на Община Плевен за 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Преразглеждане на Решение№422/28.01.2021 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

3. Отчет за изпълнението на Програмата за управление за първата година от мандат 2019 – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Провеждане на конкурс за избор на управител на "Тролейбусен транспорт" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Провеждане на конкурс за избор на членове на съвета на директорите на "Тибор" ЕАД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Провеждане на конкурс за избор на управител на "Инжстрой" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Провеждане на конкурс за избор на управител на "Паркстрой" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

            8. Провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център  II-Плевен" ЕООД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Провеждане на конкурс за избор на управител на "Диагностично-консултативен център III-Плевен" ЕООД.

            10. Отчети за приходи, разходи и баланс към 31.12.2020 година на търговските дружества с общинско участие. /за сведение/

11. Обсъждане на програми за развитие  на общинските търговски фирми за 2021 година.

            12.  Доклад и въпросник за състоянието на СФУК на общинските търговски дружества.

            13. Предложение от ПП”Възраждане” относно качеството на въздуха на гр. Плевен.

            14. Други.

 

Председател:

/Христослав Михайлов/