Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.11.2022 г.

158

 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО „СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На  22.11.2022 год. /вторник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по „Стопанска политика и транспорт” при

следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно даване на съгласие за осигуряване на средства за актуализация на стойността на Договор № ОП-99 от  27.10.2020 г. с предмет: „Проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за изграждане на местата на зарядни станции в двете депа, собственост на оператора, и осигуряване на електрозахранването на зарядните станции” в рамките на проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен електротранспорт в Плевен”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”; Одобряване на проект на Анекс към Договор за обществен превоз на пътници на територията на община Плевен и на Анекс към Споразумение за общинско сътрудничество, сключени между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД.

 Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Отчет за текущото състояние на общинските фирми към 30.09.2022 г.

3. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/