Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 22.11.2021 г.

117

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО “ СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

 

П О К А Н А

 

На 22.11.2021 год. /понеделник/ от 13.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт“ при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

            1. Отчети за икономическите резултати и финансовото състояние на търговските дружества с общинско участие към  30.09.2021 год.

            2. Отчет за дейността на ОП Управление на общински земи и гори за периода 01.01.2021 - 30.09.2021 год.

3. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/  

         /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/