Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 21.09.2018 г.

98

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ  ПО “СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

На 21.09.2018 год. /петък/ от 17.00  ч. в Заседателната зала  на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1. Предложение относно изменение на Решение №1062/30.08.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

2. Предложение относно изграждане или монтиране на изкуствена неравност върху платното за движение, с цел ограничение на скоростта на движение по улица „Лозенка”, гр. Плевен в съответствие с Наредба №РД-02-20-10 от 05.07.2012 г.

Внася: Бойко Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна”

3. Писмо от д-р Нина Червенкова относно извършвани прегледи от д-р Данаил Стойчев.

4. Информация относно изпълнение на задължения по договор за приватизационна продажба на „ДКЦ І – Плевен” ЕООД.

5. Молба от граждани относно възстановяване на тролейбусна линия №97.

6. Други.

                                                          

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                              /д-р Йордан Георгиев/