Заседание на ПК по "Стопанска политика и транспорт" на 20.12.2021 г.

129

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  П Л Е В Е Н

ПОСТОЯННА  КОМИСИЯ 

ПО  "СТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ТРАНСПОРТ”

П О К А Н А

На 20.12.2021 год. /понеделник/ от 15.00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен ще се проведе заседание на ПК по “Стопанска политика и транспорт“ при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

1. Предложение относно приемане на последваща оценка на „План за развитие на Община Плевен за периода 2014 – 2020 г.“ (ОПР) и „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен за периода 2014 – 2020 г.“ (ИПГВР).

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Молба от Веселин Рашков – ликвидатор на „Дентален център І” – Плевен ЕООД

3.Предложение относно актуализиране на тарифата за таксиметров превоз.

4. Други.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/  

         /ХРИСТОСЛАВ МИХАЙЛОВ/